МТ „Спартак“ 2022

На 20 и 21 май 2022г. в гр. Плов­див се про­ве­те III Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Спар­так“, ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на кой­то бе­ше ед­но­и­мен­ни­ят клуб. Още

ДП Ансамбли 2021

От 24-ти до 27-ми юни 2021г. в За­ла „Со­фия“ в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на на сто­ли­ца­та се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ан­сам­б­ли“ Още

Царица Маргарита 2019

На 6-ти и 7-ми юли 2019г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 27-то из­да­ние на Меж­ду­на­род­ния тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за приз „Ца­ри­ца Мар­га­ри­та“ Още

Честит юбилей

Скъ­па Силвия!
Чо­век не е бо­гат с то­ва, ко­е­то е взел, а с то­ва, ко­е­то е дал. Бла­го­да­рим ви от сър­це за тър­пе­ни­е­то, ко­е­то сте про­яви­ли и ще про­дъл­жа­ва­те да про­явя­ва­те. Бла­го­да­рим ви за всич­ко, на ко­е­то сте ни научили!
Чес­тит 50-го­ди­шен юбилей! 

Още

Руми и Албена 2019

На 9-ти и 10-ти март 2019г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 23-ти­ят меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ру­ми и Ал­бе­на“ Още

МТ Берое 2019

От 22-ри до 24-ти фев­ру­а­ри 2019г. в Ста­ра За­го­ра се про­ве­де IX Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за ку­па „Бе­рое“, ор­га­ни­зи­ран от СКХГ „Бе­рое“ с под­кре­па­та на Об­щи­на Ста­ра За­го­ра и БФХГ. Още

ДП кат. „А“ ДМВ 2018

От­лич­но се пред­ста­ви СК „Сил­вия“ на за­вър­ши­ло­то Дър­жав­но Пър­вен­с­т­во кат. „А“ за Де­вой­ки млад­ша въз­раст и Де­вой­ки млад­ша въз­раст до 10г., Още

Гимнастрада – Север 2018

На 26-ти и 27-ми май 2018г. в Спор­тен ком­п­лекс „Ду­нав“ – гр. Ру­се се про­ве­де VI Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за де­ца „Ду­нав­с­ки звез­дич­ки“ и Зо­но­во пър­вен­с­т­во „Ма­сов спорт“ – зо­на Се­вер. Още

Златен обръч 2018

От 12-ти до 15-ти ап­рил 2018г. в град Па­на­гю­ри­ще се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во от ка­те­го­рия „А” за де­вой­ки млад­ша въз­раст „Зла­тен об­ръч“ Още