От 24-ти до 26-ти фев­ру­а­ри 2023г. в Ста­ра За­го­ра се про­ве­де XII Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за ку­па „Бе­рое“ и приз „Ка­рам­фи­ла Аба­джи­е­ва“, ор­га­ни­зи­ран от СКХГ „Бе­рое“ с под­кре­па­та на Об­щи­на Ста­ра За­го­ра и БФХГ. В над­пре­ва­ра­та учас­т­ва­ха над 400 гим­нас­тич­ки от стра­на­та и чужбина.
СК „Сил­вия“ учас­т­ва във всич­ки въз­рас­то­ви гру­пи. Най-мал­ка­та ни със­те­за­тел­ка – Пресла­ва Пър­ва­но­ва зае 5-то мяс­то без уред при де­ца, ро­де­ни 2015г. При ДМВ до 10г. Вик­то­рия Пар­зу­ло­ва се кла­си­ра на 4-то мяс­то без уред. При ДМВ Елиф Неж­дет спе­че­ли два злат­ни ме­да­ла – без уред и въ­же, Хрис­ти­а­на Урма­но­ва – сре­бъ­рен ме­дал без уред и сре­бъ­рен на бу­хал­ки, Али­на Ге­ди­е­ва – сре­бъ­рен ме­дал без уред и 4-то мяс­то бу­хал­ки. Ан­сам­бъ­ла ни ДМВ в със­тав: Али­на Ге­на­ди­е­ва, Елиф Неж­дет и Хрис­ти­а­на Урма­но­ва се кла­си­ра на 3-то мяс­то на съ­че­та­ние с обръчи.
При ДСВ кат.А Ка­ли­на Йор­да­но­ва зае 6-то мяс­то на об­ръч и 6-то на бу­хал­ки. В кат.Б Свет­ла Ва­ле­ва спе­че­ли сре­бъ­рен ме­дал на об­ръч и 8-мо мяс­то на бу­хал­ки. Алек­сан­д­ра Ива­но­ва зае 5-то мяс­то на бу­хал­ки и 8-мо на об­ръч. Ра­ли­ца Йор­да­но­ва – 7-мо мяс­то об­ръч и 7-мо мяс­то бу­хал­ки. Ан­сам­бъ­ла ни ДСВ в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва, Свет­ла Ва­ле­ва се кла­си­ра на 2-ро мяс­то на съ­че­та­ние с бухалки.
При де­бю­та си във въз­раст „Же­ни“, Ло­ра Ми­те­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал на топ­ка и броз­нов на лен­та. Вик­то­рия Сто­я­но­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал на лен­та се кла­си­ра на 4-то мяс­то на топ­ка. В ан­сам­бъл две­те ни гим­нас­тич­ки за­еха 2-ро мяс­то с из­пъл­не­ние с топ­ка и лента.
Съ­дия на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе Иве­ли­на Въл­ко­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки участнички!