Контакти

СК „Сил­вия”  – Варна

 Ад­рес: Спор­тен ком­п­лекс „Простор“

гр. Вар­на, ул. „Се­ли­о­лу“ 39А 

Имейл ад­рес: silvia_sport@abv.bg

Те­ле­фо­ни за връзка:

0899618615 – Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва – пред­се­да­тел на клуба

0898426630 – Сил­вия Ди­мит­ро­ва – треньор

карта