Ръководство

Лиляна Георгиева Димитрова

председател на клуба

Ро­де­на на 6 март 1944 г. в гр. Вар­на. Майс­тор на спор­та от 1964 г. През 1976 г. се дип­ло­ми­ра в тре­ньор­с­ка шко­ла с про­фил „Ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка” към ВИФ „Г. Ди­мит­ров” и ра­бо­ти ка­то тре­ньор в ЖСК ”Спар­так” – Вар­на. Под­гот­ви­ла 12 със­те­за­тел­ки от Спор­т­но учи­ли­ще гр. Вар­на, покри­ли нор­ма ”Майс­тор на спор­та”. Би­ла е ли­чен тре­ньор на Сил­вия Ди­мит­ро­ва – член на мла­деж­кия На­ци­о­на­лен от­бор, с 40 ме­да­ла от Ре­пуб­ли­кан­с­ки пър­вен­с­т­ва и Меж­ду­на­род­ни тур­ни­ри. Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва е би­ла ли­чен тре­ньор и на Ве­се­ла Ки­ро­ва – член на на­ци­о­на­лен от­бор – же­ни, за­ела 4-то мяс­то на Све­тов­но пър­вен­с­т­во в Ати­на през 1991 г. с ан­сам­бъл и 2-ро мяс­то на Ев­ро­пейс­ко в Щут­гарт през 1992 г. От 1995 г. се пен­си­о­ни­ра ка­то пре­по­да­ва­тел по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка към Спор­т­но учи­ли­ще в гр. Вар­на. От 2001 г. е пред­се­да­тел на клуб „Сил­вия” и по­ма­га ка­то треньор.


silviadimitrova

Силвия Николова Димитрова

член на УС, треньор

Ро­де­на в гр. Вар­на на 25 Май 1969 г. Със­те­за­тел­ка на ЖСК „Спар­так“ с тре­ньор Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва. Но­си­тел­ка на 40 ме­да­ла от ре­пуб­ли­кан­с­ки със­те­за­ния. Пе­че­ли два пъ­ти ку­па „Ал­бе­на“ през 1982 и 1983 г. и ку­па „Ру­мя­на“ през 1984 г. в гр. Вар­на. Майс­тор на спор­та от 1983 г. Член на Мла­деж­кия на­ци­о­на­лен от­бор. Ли­чен тре­ньор на Ев­ро­пейс­ки­те, Све­тов­ни и Олим­пийс­ки ме­да­лис­ти Вла­дис­ла­ва и Га­ли­на Танчеви.

МТ „Зла­тен об­ръч“ учас­тие 1981 г. индивидуално;
МТ „Зла­тен об­ръч“ 2 мяс­то мно­го­бой 1982 г.;
МТ „Друж­ба“ учас­тие 1983 г. индивидуално;
МТ в Япо­ния 1 мяс­то 1984 г. ансамбъл;

Пости­же­ния ка­то тре­ньор на ЖСК „Спар­так“:
Де­ца до 10 г. 1990 г. 2-ро мяс­то ансамбъл;
Де­ца до 10 г. 1991 г. 1-во мяс­то ансамбъл;
Де­ца до 10 г. 1992 г. 1-во мяс­то ансамбъл;
Ра­бо­ти­ла е ка­то тре­ньор към СК „Чар“ с кла­са­ции на ре­пуб­ли­кан­с­ки със­те­за­ния на Еле­на Владимирова.
От 1993 г. ра­бо­ти ка­то тре­ньор на на­ци­о­на­лен от­бор по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка в гр. Ма­ни­ла, Фи­ли­пи­ни. Кла­си­ра от­бо­ра на ази­ат­с­ки иг­ри в Син­га­пур, Тай­ланд, Ма­лай­зия, Ви­ет­нам, Ин­до­не­зия и учас­тие в със­те­за­ние „Че­ти­ри кон­ти­нен­та“ в Юж­на Корея.
От съз­да­ва­не­то на клуб „Сил­вия“ ра­бо­ти ка­то тре­ньор с мно­го при­зо­ви мес­та на Дър­жав­ни пър­вен­с­т­ва, Зо­ни и Меж­ду­на­род­ни тур­ни­ри. Член на Упра­ви­тел­ния съ­вет на клуба.