За нас

През ок­том­в­ри 2001г. е учре­ден и ре­гис­т­ри­ран Спор­тен клуб по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка Сил­вия с пред­се­да­тел майс­тор на спор­та Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва. Клу­бът за­поч­ва дей­ност­та си с екип: тре­ньор – майс­тор на спор­та Сил­вия Ди­мит­ро­ва, хо­ре­ог­ра­фи Дин­ко Сто­я­нов – со­лист на Вар­нен­с­ка­та опе­ра и по-къс­но и Миг­ле­на Петрова.

СК Силвия

СКХГ „Сил­вия“ към мо­мен­та на осно­ва­ва­не­то на клуба

По­во­дът за съз­да­ва­не­то на СКХГ „Сил­вия“ са Вла­дис­ла­ва и Га­ли­на Тан­че­ви – мно­го та­лан­т­ли­ви мо­ми­че­та с го­лям по­тен­ци­ал. С тре­ньо­ра им Сил­вия Ди­мит­ро­ва те се под­гот­вят за ре­ди­ца кон­т­рол­ни със­те­за­ния за на­ци­о­на­лен от­бор във физ­кул­тур­ния са­лон на Ме­ди­цин­с­ки Ко­леж – Вар­на. След мно­го затруд­не­ния по от­но­ше­ние на тре­ни­ро­въч­на­та ба­за, през 2003г. Ва­ля и Га­ля са из­тег­ле­ни в на­ци­о­нал­ния от­бор. Ид­ват го­ле­ми­те успе­хи през 2003 и 2004г., ко­и­то пости­гат Ва­ля и Га­ля за Бъл­га­рия и род­ния си град Вар­на. С ан­сам­бъ­ла на Бъл­га­рия те пе­че­лят че­ти­ри сре­бър­ни ме­да­ла от Ев­ро­пейс­ко­то пър­вен­с­т­во в Гер­ма­ния през 2003г., шест сре­бър­ни ме­да­ла от све­тов­ния шам­пи­о­нат в Ун­га­рия през 2003г. и два брон­зо­ви ме­да­ла от Олим­пи­а­да­та в Ати­на през 2004г. Лич­на­та им тре­ньор­ка Сил­вия Ди­мит­ро­ва е награ­де­на от Олим­пийс­кия клуб към кмет­с­тво­то на град Вар­на с „Дип­лом за дъл­го­го­диш­на спор­т­на дей­ност и заслу­ги към Олим­пийс­ко­то движение“

Спортен клуб по художествена гимнастика Силвия

Кме­тът награж­да­ва пред­се­да­те­ля на клу­ба Ли­ли Ди­мит­ро­ва и тре­ньо­ра Сил­вия Ди­мит­ро­ва за успе­хи­те на Ва­ля и Га­ля на Олим­пи­а­да­та в Ати­на 2004г.

С под­го­тов­ка­та на близ­нач­ки­те се сфор­ми­рат под­гот­ви­тел­ни гру­пи, ко­и­то по-къс­но учас­т­ват в Дър­жав­ни пър­вен­с­т­ва и тур­ни­ри. Та­ка през 2006г. с по­мощ­та на об­щи­на Вар­на и с под­кре­па­та на Ва­ля и Га­ля, ръ­ко­вод­с­тво­то на клу­ба сключ­ва до­го­вор за пол­з­ва­не на ком­п­лекс „Простор”, къ­де­то се во­ди тре­ни­ро­въч­ния про­цес и до днес. То­ва по­ма­га със­те­за­те­ли­те на СК „Сил­вия“ да учас­т­ват в Дър­жав­ни пър­вен­с­т­ва от въз­раст „Де­ца” до въз­раст „Же­ни“, с ин­ди­ви­ду­ал­ни със­те­за­тел­ки, от­бо­ри, ан­сам­б­ли, в ка­те­го­рия „А” и „Б” и под­гот­ви­тел­ни гру­пи. Клу­бът има спе­че­ле­ни мно­го при­зо­ви мес­та и ме­да­ли от Дър­жав­ни пър­вен­с­т­ва, Зо­ни, Дър­жав­ни и меж­ду­на­род­ни турнири.