Владислава и Галина Танчеви

Го­ле­ми­те успе­хи на Ва­ля и Га­ля Тан­че­ви, постиг­на­ти с ан­сам­бъ­ла на България:

2003 г., Гер­ма­ния, Ев­ро­пейс­ко пър­вен­с­т­во, ан­сам­бъл жени:
2-ро мяс­то многобой;
1-во мяс­то об­ръ­чи и топки;
2-ро мяс­то ленти.

2003 г., Ун­га­рия, Све­тов­но пър­вен­с­т­во, ан­сам­бъл жени:
2-ро мяс­то многобой;
2-ро мяс­то ленти;
2-ро мяс­то об­ръ­чи и топки.

2004 г., Олим­пийс­ки иг­ри Ати­на, ан­сам­бъл жени:
3-то мяс­то многобой;
3-то мяс­то об­ръ­чи и топки.

Владислава и Галина Танчеви на световното първенство в Унгария с председателката на клуба Лиляна Димитрова

Вла­дис­ла­ва и Га­ли­на Тан­че­ви на све­тов­но­то пър­вен­с­т­во в Ун­га­рия с пред­се­да­тел­ка­та на клу­ба Ли­ля­на Димитрова

Силвия и сестрите в Медицински комплекс - 2002г.

Сил­вия и сес­т­ри­те в Ме­ди­цин­с­ки ком­п­лекс-Вар­на, 2002 г.

 

Ви­део от Олим­пи­а­да­та в Ати­на 2004 г.