От 16-ти до 19-ти март 2023г. в Со­фия се про­ве­де II Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Съз­вез­дия на кра­со­та­та“, ор­га­ни­зи­ран от СКХГ „Ло­ко­мо­тив“ – София.
В пър­вия със­те­за­те­лен ден, в ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра при де­ца, ро­де­ни 2015г., най-мал­ка­та ни учас­т­нич­ка Пресла­ва Пър­ва­но­ва зае 4-то мяс­то на съ­че­та­ние без уред. В съ­щия ден ан­сам­бъ­ла ни ДМВ в със­тав: Али­на Ге­на­ди­е­ва, Елиф Неж­дет и Хрис­ти­а­на Урма­но­ва спе­че­ли­ха зла­тен ме­дал на съ­че­та­ние с об­ръ­чи. Ан­сам­бъ­ла ни ДСВ в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Свет­ла Ва­ле­ва за­еха 4-то мяс­то на съ­че­та­ние с бухалки.
Във вто­рия ден при ДМВ до 10г. Вик­то­рия Пар­зу­ло­ва зае 7-мо мяс­то без уред. Са­ня Фо­те­ва спе­че­ли сре­бъ­рен ме­дал на съ­че­та­ние без уред. На Са­ня бе връ­чен и при­за „Ми­ни Мис“ на турнира.
При ДМВ, ро­де­ни 2012г., Елиф Неж­дет спе­че­ли три злат­ни ме­да­ла – мно­го­бой, без уред и бу­хал­ки. Хрис­ти­а­на Урма­но­ва спе­че­ли сре­бъ­рен ме­дал без уред, 4-то мяс­то бу­хал­ки и 5-то многобой.
При ДМВ, ро­де­ни 2011г., Али­на Ге­на­ди­е­ва спе­че­ли сре­бър­ни ме­да­ли на без уред и бу­хал­ки и брон­зов ме­дал в многобоя.
При ДСВ, ро­де­ни 2010г., Свет­ла Ва­ле­ва спе­че­ли сре­бъ­рен ме­дал в мно­го­боя, сре­бъ­рен на об­ръч и 4-то мяс­то бу­хал­ки. Алек­сан­д­ра Ива­но­ва се кла­си­ра на 7-то мяс­то на съ­че­та­ние с бухалки.
При ДСВ, ро­де­ни 2008г. Ка­ли­на Йор­да­но­ва зае 1-во мяс­то в мно­го­боя и топ­ка и 2-ро на бу­хал­ки. Пред­ста­ви­тел­ка­та ни във въз­рас­ти „Же­ни“ – Вик­то­рия Сто­я­но­ва спе­че­ли сре­бър­ни ме­да­ли в мно­го­боя и с об­ръч и брон­зов на лента.
Съ­дия на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе Иве­ли­на Въл­ко­ва, ст.треньор – Сил­вия Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки участнички!
Бла­го­дар­нос­ти на СКХГ „Ло­ко­мо­тив“ за прекрас­на­та ор­га­ни­за­ция тур­ни­ра и спе­ци­ал­ни позд­ра­ви на Ев­ге­ния Дим­че­ва – дъл­го­го­диш­на със­те­за­тел­ка на СК „Сил­вия“.

Сним­ки: Ди­мит­ра Лефтерова.