На 20 и 21 май 2022г. в гр. Плов­див се про­ве­те III Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Спар­так“, ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на кой­то бе­ше ед­но­и­мен­ни­ят клуб.
СК „Сил­вия“ взе учас­тие в пър­вия със­те­за­те­лен ден – в кат.Б, във въз­рас­ти­те ДМВ до 10 г., ДМВ и ДСВ ин­ди­ви­ду­ал­но и ансамбли.
Пър­ви на ки­ли­ма с топ­ки из­ля­зо­ха ан­сам­бъ­ла ни де­вой­ки до 10 г., в със­тав: Елиф Неж­дет, Ели­за­бет Бу­да­ко­ва, Ли­а­на Ди­мо­ва и Хрис­ти­а­на Урма­но­ва, ко­и­то се кла­си­ра­ха на тре­то мяс­то. В ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра Елиф Неж­дет зае шес­то мяс­то в мно­го­боя, на съ­че­та­ние без уред и въ­же. Хрис­ти­а­на Урма­но­ва се кла­си­ра на сед­мо мяс­то в мно­го­боя, пе­то на без уред и сед­мо на въже.
При де­вой­ки млад­ша въз­раст ан­сам­бъ­ла ни в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Али­на Ге­на­ди­е­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва и Свет­ла Ва­ле­ва изиг­ра­ха с ле­ки не­точ­нос­ти съ­че­та­ни­я­та си с бу­хал­ки и се кла­си­ра­ха на вто­ро мяс­то. В ин­ди­ви­ду­ал­на­та напре­ва­та, при ро­де­ни­те 2009 г., Али­на Ге­на­ди­е­ва се кла­си­ра на тре­то мяс­то на съ­че­та­ние без уред, чет­вър­то на топ­ка и ста­на пе­та в мно­го­боя. При ро­де­ни­те 2008 г., Свет­ла Ва­ле­ва зае вто­ро мяс­то в мно­го­боя, вто­ро на топ­ка и тре­то без уред. Алек­сан­д­ра Ива­но­ва зае чет­вър­то мяс­то на топ­ка и шес­то мяс­то в мно­го­боя. Ра­ли­ца Йор­да­но­ва – чет­вър­то мяс­то без уред и ос­мо в многобоя.
При де­вой­ки стар­ша въз­раст ан­сам­бъ­ла ни в със­тав: Вик­то­рия Сто­я­но­ва, Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Ло­ра Ми­те­ва изиг­ра­ха съ­че­та­ние с об­ръч и две топ­ки и се кла­си­ра­ха на тре­то мяс­то. Ин­ди­ви­ду­ал­но, при ро­де­ни­те 2008г., Ка­ли­на Йор­да­но­ва се кла­си­ра пър­ва на топ­ка, вто­ра на бу­хал­ки и вто­ра в мно­го­боя. При ро­де­ни­те 2007г., Ло­ра Ми­те­ва се кла­си­ра на пър­во мяс­то в мно­го­боя, пър­во мяс­то на бу­хал­ки и чет­вър­то на топ­ка. Вик­то­рия Сто­я­но­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то на топ­ка и на бу­хал­ки и ста­на тре­та в многобоя.
Бла­го­да­рим на организаторите!