От 24-ти до 27-ми юни 2021г. в За­ла „Со­фия“ в Бо­ри­со­ва­та гра­ди­на на сто­ли­ца­та се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ан­сам­б­ли“ кат. Б, в кой­то взе­ха учас­тие 41 клу­ба от стра­на­та. До­ма­кин на пър­вен­с­т­во­то бе СКХГ ЦСКА, със съ­дейс­т­ви­е­то на Бъл­гар­с­ка фе­де­ра­ция по ху­до­жес­т­ве­на гимнастика.
СК „Сил­вия“ учас­т­ва на пър­вен­с­т­во­то с три ан­сам­бъ­ла. В пър­вия със­те­за­те­лен ден на ки­ли­ма из­ля­зо­ха най-мал­ки­те ни гим­нас­тич­ки – ан­сам­бъл де­вой­ки млад­ша въз­раст до 10г., 4-6 гим­нас­тич­ки в със­тав: Али­на Ге­на­ди­е­ва, Елиф Неж­дет, Па­у­ла Ни­ко­ва и Хрис­ти­а­на Урманова.
Въп­ре­ки че за по­ве­че­то от тях то­ва бе пър­во дър­жав­но пър­вен­с­т­во, мо­ми­че­та­та изиг­ра­ха сме­ло и мо­би­ли­зи­ра­но съ­че­та­ни­я­та си с топ­ки и съб­ра­ха дву­бой от 16.500 точ­ки, ко­е­то им от­ре­ди 13-то мяс­то в та­зи въз­рас­то­ва група.
Дру­ги­те ни два ан­сам­бъ­ла иг­ра­ха в съ­бот­ния ден. От­лич­но из­пъл­ни­ха сво­е­то съ­че­та­ние с топ­ки мо­ми­че­та­та ни де­вой­ки млад­ша въз­раст, фор­мат 2-3 гим­нас­тич­ки в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва и Свет­ла Ва­ле­ва. С оцен­ка 10.200 те за­еха 5-то мяс­то в край­но­то кла­си­ра­не, ка­то то­ва бе­ше и най-ви­со­кия ре­зул­тат на ан­сам­бъл от три гимнастички.
Ан­сам­бъ­ла ни де­вой­ки стар­ша въз­раст 4-6 гим­нас­тич­ки в със­тав: Вик­то­рия Сто­я­но­ва, Ка­ли­на Хрис­то­ва, Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Ло­ра Ми­те­ва, въп­ре­ки ле­ки­те не­точ­нос­ти при пър­во­то изиг­ра­ва­не с об­ръ­чи, впе­чат­ли всич­ки при­със­т­ва­щи в за­ла­та с ви­зия и кла­са. Те съб­ра­ха дву­бой от 20.925 точ­ки и за­еха 13-то мяс­то в край­но­то класиране.
От СК „Сил­вия“ съ­дия на пър­вен­с­т­во­то бе Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва – пре­зи­дент на клу­ба. Стар­ши тре­ньор – Сил­вия Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки гим­нас­тич­ки и тех­ни­те тре­ньо­ри за дос­той­но­то представяне!