На 6-ти и 7-ми юли 2019г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 27-то из­да­ние на Меж­ду­на­род­ния тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за приз „Ца­ри­ца Мар­га­ри­та“, ор­га­ни­зи­ран еже­год­но от г-жа Ане­лия Ата­на­со­ва и СКХГ „Гра­ция“ – Вар­на. Спе­ци­ал­ни гос­ти бя­ха Н.В. Си­ме­он Сак­с­ко­бург­гот­с­ки и Н.В. Ца­ри­ца Мар­га­ри­та – пат­рон на турнира.
Та­зи го­ди­на тур­ни­рът се про­ве­де в две па­ра­лел­ни със­те­за­ния – тур­нир по ФИГ и клу­бен тур­нир. Но­си­тел­ка на при­за „Ца­ри­ца Мар­га­ри­та 2019“ ста­на на­ци­о­нал­на­та със­те­за­тел­ка на Бъл­га­рия Ан­на Кел­ман от клуб „ЧАР ДКС“ – Варна.
СК „Сил­вия“ учас­т­ва в клуб­ния тур­ни­ра с 24 гим­нас­тич­ки от раз­лич­ни въз­рас­то­ви гру­пи в ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра, при ан­сам­б­ли­те и на гимнастрада.
В пър­вия ден, в над­пре­ва­ра­та при де­ца, ро­де­ни 2011г. кат.Б, Али­на Ге­на­ди­е­ва зае вто­ро мяс­то на съ­че­та­ние без уред. При де­ца, ро­де­ни 2010г. кат.А, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва ста­на пър­ва на въ­же и вто­ра на без уред. В съ­ща­та въз­раст кат.Б Свет­ла Ва­ле­ва се кла­си­ра пър­ва на въ­же и тре­та на без уред. Ан­сам­бъ­лът ни във въз­раст „ДМВ до 10г.“ в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва, Свет­ла Ва­ле­ва и Си­я­на Пет­ко­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то на съ­че­та­ние с топки.
Във вто­рия ден, във въз­раст ДМВ, ро­де­ни 2007г. кат.Б, Вик­то­рия Сто­я­но­ва ста­на пър­ва на въ­же и вто­ра на без уред, Ло­ра Ми­те­ва – вто­ра на въ­же и тре­та на без уред. При ро­де­ни 2008г. кат.А, Ка­ли­на Йор­да­но­ва ста­на пър­ва на лен­та, в кат.Б Ире­на Или­е­ва спе­че­ли два злат­ни ме­да­ла – на въ­же и без уред.
Във въз­раст ДСВ, ро­де­ни 2006г. кат.А, Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва ста­на пър­ва на въ­же и вто­ра на бу­хал­ки. В кат.Б Ка­ли­на Хрис­то­ва зае пър­во мяс­то на топ­ка и пър­во мяс­то на бу­хал­ки, Ан­на-Ма­рия Цон­че­ва – пър­во мяс­то на лен­та и вто­ро на топ­ка, Ка­ме­лия Ба­ба­джа­но­ва – вто­ро мяс­то на лен­та и тре­то на топка.
Тур­ни­рът приклю­чи с гим­нас­т­ра­да, в ко­я­то се вклю­чи­ха бли­зо 350 де­ца от раз­лич­ни клу­бо­ве. Мал­ки­те гим­нас­тич­ки на СК „Сил­вия“ – Ва­не­са Тон­ко­ва, Елиф Неж­дет, Те­о­до­ра Съ­бе­ва, Па­у­ла Ни­ко­ва, Али­на Ге­на­ди­е­ва, Ли­ли Асе­но­ва, Ди­а­на Дон­че­ва, Вик­то­рия Мил­ко­ва, Ива Пет­ро­ва и Со­фия Ан­д­ро­но­ва спе­че­ли­ха злат­ни ме­да­ли в ка­те­го­рия „Де­ца до 7г. – гим­нас­ти­ка с танц“ с ком­по­зи­ци­я­та „Танц на чер­ве­ни­те панделки“.
Злат­ни ме­да­ли в ка­те­го­рия „де­ца до 10г. – гим­нас­ти­ка с уред“ спе­че­ли­ха и гим­нас­тич­ки­те от шко­ла „Ро­ди­на“ гр. Су­во­ро­во с тре­ньор На­деж­да Ко­ле­ва-Гро­си, ко­и­то пред­ста­ви­ха пред пуб­ли­ка­та ком­по­зи­ци­я­та „В цар­с­т­во­то на Ба­ба Яга“.
Съ­дия на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе Иве­ли­на Въл­ко­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва, офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел – Ли­ля­на Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки учас­т­ни­ци и бла­го­дар­нос­ти на организаторите! 


Сним­ки: Ди­мит­ра Лефтерова