Скъ­па Силвия!
Чо­век не е бо­гат с то­ва, ко­е­то е взел, а с то­ва, ко­е­то е дал. Бла­го­да­рим ви от сър­це за тър­пе­ни­е­то, ко­е­то сте про­яви­ли и ще про­дъл­жа­ва­те да про­явя­ва­те. Бла­го­да­рим ви за всич­ко, на ко­е­то сте ни научили!
Чес­тит 50-го­ди­шен юбилей!