На 28-ми и 29-ти март 2019г. се със­тоя 12-то из­да­ние на Меж­ду­на­род­ния тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „При­яте­ли на Бур­гас“. До­ма­кин и ор­га­ни­за­тор бе СКХГ „Чер­но­мо­рец“ – Бур­гас със съ­дейс­т­ви­е­то на БФХГ и Об­щи­на Бур­гас. Та­зи го­ди­на тур­ни­рът бе съ­път­с­тващ на Пър­вия Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за приз „Жу­ли­е­та Шиш­ма­но­ва“ от ка­лен­да­ра на ФИГ.
СК „Сил­вия“ бе пред­ста­вен от шест гим­нас­тич­ки в три въз­рас­то­ви гру­пи. При де­ца, ро­де­ни 2010г. кат.А, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то на без уред и пе­то на въ­же. Ка­ли­на Йор­да­но­ва ста­на пър­ва на лен­та и вто­ра на топ­ка в кат. А на ДМВ, ро­де­ни 2008г. В съ­ща­та въз­раст, кат.Б Де­ни­ца Мин­че­ва спе­че­ли два злат­ни ме­да­ла – на без уред и въ­же, а Ире­на Или­е­ва – зла­тен на въ­же и сре­бъ­рен на без уред. При ДСВ, ро­де­ни 2006г. кат.А, Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва спе­че­ли пъ­лен ком­п­лект ме­да­ли – зла­тен на лен­та, сре­бъ­рен на топ­ка и брон­зов на бу­хал­ки. В кат.Б Ка­ли­на Хрис­то­ва ста­на пър­ва на лен­та и вто­ра на топка.
Съ­дия на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе Иве­ли­на Въл­ко­ва. Стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва. Позд­рав­ле­ния за всич­ки учас­т­нич­ки и бла­го­дар­нос­ти на организаторите!