Гимнастрада – Север 2018

На 26-ти и 27-ми май 2018г. в Спор­тен ком­п­лекс „Ду­нав“ – гр. Ру­се се про­ве­де VI Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за де­ца „Ду­нав­с­ки звез­дич­ки“ и Зо­но­во пър­вен­с­т­во „Ма­сов спорт“ – зо­на Се­вер. Още

Златен обръч 2018

От 12-ти до 15-ти ап­рил 2018г. в град Па­на­гю­ри­ще се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во от ка­те­го­рия „А” за де­вой­ки млад­ша въз­раст „Зла­тен об­ръч“ Още

Руми и Албена 2018

На 24-ти и 25 март 2018г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 22-ри­ят меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ру­ми и Ал­бе­на“ Още

Държавно първенство кат. „Б“

От 23-ти до 26-ти но­ем­в­ри 2017г. във Ве­ли­ко Тър­но­во се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка кат. „Б“ – ин­ди­ви­ду­ал­но и от­бор­но, в ко­е­то взе­ха учас­тие Още

Тракия-Елит 2017

На 13 и 14 ок­том­в­ри 2017 г. в 6-та па­ла­та на Меж­ду­на­род­ния Па­на­ир – Плов­див се про­ве­де меж­ду­на­род­ния тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка Тра­кия-Елит. Още

Мило изпращане на националния ни ансамбъл

На 23.08.2017 г. в спор­т­на­та за­ла на НСБ „Спорт­па­лас“ в ку­рор­та „Злат­ни пя­съ­ци“ се про­ве­де послед­на­та за ла­ге­ра във Вар­на тре­ни­ров­ка на ан­сам­бъ­ла на Бъл­га­рия по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка пре­ди све­тов­но­то пър­вен­с­т­во в Ита­лия. Още

Морски звезди 2017

На 11 и 13 юни 2017 г. в Спор­т­ния ком­п­лекс на СОК „Кам­чия“ се про­ве­де III Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Мор­с­ки звез­ди“ и приз „Мег­ле­на Ми­хай­ло­ва“, в кой­то взе­ха учас­тие над 400 гим­нас­тич­ки от стра­на­та и чуж­би­на. Още

Купа Търновград 2017

На 29 и 30 ап­рил 2017 г. във Ве­ли­ко Тър­но­во се про­ве­де XVII меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Огър­ли­ца­та на Де­сис­ла­ва“, приз „Ан­ге­ли­на Ива­но­ва“ и VI ре­пуб­ли­кан­с­ки тур­нир за ку­па „Тър­нов­г­рад“ с лю­без­но­то до­ма­кин­с­т­во на СКХГ „Етър-Елит“. Още