На 11 и 13 юни 2017 г. в Спор­т­ния ком­п­лекс на СОК „Кам­чия“ се про­ве­де III Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Мор­с­ки звез­ди“ и приз „Мег­ле­на Ми­хай­ло­ва“, в кой­то взе­ха учас­тие над 400 гим­нас­тич­ки от стра­на­та и чужбина.
Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на тур­ни­ра бе СКХГ „Гра­ция Ме­бел Стил“, с по­мощ­та на Об­щи­на Вар­на, БФХГ, Приста­ни­ще Вар­на и СОК „Кам­чия“.
В пър­вия със­те­за­те­лен ден над­пре­ва­ра­та бе в ка­те­го­рия Ма­сов спорт – „Гим­нас­ти­ка с танц“ и „Гим­нас­ти­ка с уред“. Най-мал­ки­те гим­нас­тич­ки на СК „Сил­вия“ за­еха пър­во мяс­то в ка­те­го­рия „Гим­нас­ти­ка с танц, мал­ка гру­па, въз­раст до 7 г.“, оча­ро­вай­ки пуб­ли­ка и съ­дии с из­пъл­не­ни­е­то на „Тан­цът на жъл­ти­те патета“.

СК Силвия

Жъл­ти­те патета

В ка­те­го­рия „мал­ка гру­па, въз­раст 7-10 г.“ гим­нас­тич­ки­те на СК „Сил­вия“ от­но­во бя­ха пър­ви с „Тан­цът на чер­ве­ни­те панделки“.

СК Силвия

Чер­ве­ни­те панделки

От­лич­но се пред­ста­ви­ха де­ца­та от шко­ла „Ро­ди­на“ – гр. Су­во­ро­во с тре­ньор На­дя Ко­ле­ва, със­те­за­ва­щи се за СК „Сил­вия“. Те за­еха тре­то мяс­то в ка­те­го­рия „мал­ка гру­па до 10 учас­т­ни­ци, въз­раст 7-10 г.“ с тан­ца на „Сес­т­рич­ки­те Адамс“.

СК Силвия

Сес­т­рич­ки­те Адамс

Във вто­рия със­те­за­те­лен ден СК „Сил­вия“ се пред­ста­ви с шест гим­нас­тич­ки в ин­ди­ви­ду­ал­ни­те над­пре­ва­ри. При де­ца, ро­де­ни 2010 г., съ­че­та­ние без уред, Ема Зла­те­ва зае пър­во мяс­то в кат. „Б“. В съ­ща­та въз­рас­то­ва гру­па, в кат. „А“, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва се кла­си­ра на вто­ро място.
При де­ца, ро­де­ни 2008 г., кат. „Б“, Де­ни­ца Мин­че­ва спе­че­ли пър­во мяс­то в мно­го­боя, пър­во мяс­то на уред по из­бор (въ­же) и вто­ро мяс­то на без уред. В кат. „А“ Ка­ли­на Йор­да­но­ва зае чет­вър­ти мес­та в мно­го­боя, без уред и уред по из­бор (въ­же).
При ДМВ, в кат. „Б“, три злат­ни ме­да­ла спе­че­ли Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва – в мно­го­боя, без уред и уред по из­бор (об­ръч). В кат. „А“ Ка­ли­на Хрис­то­ва зае тре­то мяс­то в мно­го­боя, вто­ро на уред по из­бор (въ­же) и чет­вър­то на обръч.
Съ­дии на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бя­ха м.с. Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва и Иве­ли­на Въл­ко­ва. Ст. тре­ньор – м.с. Сил­вия Димитрова.

Позд­рав­ле­ния за всич­ки учас­т­ни­ци и бла­го­дар­нос­ти на организаторите!
Спе­ци­ал­ни бла­го­дар­нос­ти на Или­ян Хрис­тов – STUDIO X за прекрас­ни­те фо­тог­ра­фии от турнира.Танц на чер­ве­ни­те панделки