На 23.08.2017 г. в спор­т­на­та за­ла на НСБ „Спорт­па­лас“ в ку­рор­та „Злат­ни пя­съ­ци“ се про­ве­де послед­на­та за ла­ге­ра във Вар­на тре­ни­ров­ка на ан­сам­бъ­ла на Бъл­га­рия по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка пре­ди све­тов­но­то пър­вен­с­т­во в Италия.
Сред при­със­т­ва­щи­те в за­ла­та бя­ха ръ­ко­во­ди­те­ли, тре­ньо­ри и гим­нас­тич­ки от вар­нен­с­ки­те клу­бо­ве „Чар ДКС“, „Сил­вия“, „Гра­ция“, „Лев­с­ки-Или­а­на“ – Со­фия, ро­ди­те­ли и пред­ста­ви­те­ли на медиите.
Под нес­тих­ва­щи ап­ло­дис­мен­ти на­ци­о­нал­ки­те ни изиг­ра­ха без греш­ка и две­те си съ­че­та­ния – с пет об­ръ­ча и с три топ­ки и две въ­же­та, ка­то по­ка­за­ха, че се на­ми­рат в от­лич­на спор­т­на форма.
При­със­т­ва­щи­те бя­ха позд­ра­ве­ни с де­мон­с­т­ра­тив­ни из­пъл­не­ния на гим­нас­тич­ки от СК „Сил­вия“, „Гра­ция“ и „Чар ДКС“. В емо­ци­о­нал­но сло­во г-жа Ма­рия Чип­ри­я­но­ва, пред­се­да­тел на клуб „Чар“, по­же­ла „на до­бър час“ на гим­нас­тич­ки­те и тех­ни­те тре­ньо­ри – Ве­се­ла Ди­мит­ро­ва и Ми­ха­е­ла Ма­ев­с­ка. Спе­ци­ал­ни позд­рав­ле­ния Ве­се­ла Ди­мит­ро­ва по­лу­чи от сво­и­те пър­ви тре­ньо­ри – Ли­ля­на и Сил­вия Димитрови.
Мно­го цве­тя, су­ве­ни­ри и прекрас­ни по­же­ла­ния по­лу­чи­ха злат­ни­те ни мо­ми­че­та от мал­ки­те гим­нас­тич­ки. Те от своя стра­на им се от­бла­го­да­ри­ха с ав­тог­ра­фи и сним­ки за спомен.
Успех, момичета!Ан­сам­бъл на Бъл­га­рия, 5 обръча


Ан­сам­бъл на Бъл­га­рия, топ­ки и въжета