На 13 и 14 ок­том­в­ри 2017 г. в 6-та па­ла­та на Меж­ду­на­род­ния Па­на­ир – Плов­див се про­ве­де меж­ду­на­род­ния тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка Тра­кия-Елит. Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на тур­ни­ра бе СКХГ „Тра­кия-Елит“ със съ­дейс­т­ви­е­то на Об­щи­на Плов­див и Бъл­гар­с­ка фе­де­ра­ция по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка. В тур­ни­ра учас­т­ва­ха бли­зо 300 със­те­за­тел­ки от Бъл­га­рия и чужбина.
В пър­вия със­те­за­те­лен ден се про­ве­де ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра при Де­вой­ки Млад­ша и Де­вой­ки Стар­ша въз­раст, Же­ни и Де­ца, ро­де­ни 2009 г. и по-мал­ки. СК „Сил­вия“ учас­т­ва във всич­ки въз­рас­то­ви гру­пи. При ДМВ кат. „Б“ Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал на об­ръч и брон­зов в мно­го­боя. Си­я­на Кръс­те­ва зае 4-то мяс­то на съ­че­та­ние без уред и за­вър­ши с шес­ти ре­зул­тат в мно­го­боя. Чет­вър­ти ре­зул­тат на съ­че­та­ние без уред за­пи­са и Ели­нор Ата­на­со­ва. В кат. „А“ Ка­ли­на Хрис­то­ва зае 3-то мяс­то на об­ръч и 4-то в мно­го­боя и уред по избор.
При ДСВ кат. „Б“ СК „Сил­вия“ бе пред­ста­вен от Ива Ду­че­ва. Тя се кла­си­ра на 3-то мяс­то в мно­го­боя, 3-то мяс­то на об­ръч и 4-то на бу­хал­ки. Пъ­лен ком­п­лект от ме­да­ли съб­ра пред­ста­ви­тел­ка­та ни във въз­раст „Же­ни“ кат. Б Ев­ге­ния Дим­че­ва – зла­тен на об­ръч, сре­бъ­рен в мно­го­боя и брон­зов на лен­та. Със­те­за­тел­ния ден приклю­чи с пред­ста­вя­не­то на най-мал­ки­те гим­нас­тич­ки. Там Ра­ли­ца Йор­да­но­ва се кла­си­ра на 1-во мяс­то при де­ца, ро­де­ни 2010 г.
Вто­рия със­те­за­те­лен ден за­поч­на с ин­ди­ви­ду­ал­на над­пре­ва­ра при де­ца до 10 г. В кат. „Б“ Де­ни­ца Мин­че­ва зае 1-во мяс­то в мно­го­боя, 1-во мяс­то на въ­же и 2-ро мяс­то на съ­че­та­ние без уред. В кат. „А“ Ка­ли­на Йор­да­но­ва бе кла­си­ра­на на 2-ро мяс­то на съ­че­та­ние без уред, 4-то в мно­го­боя и 6-то на въже.
Със­те­за­ни­е­то за­вър­ши с из­пъл­не­ния на ан­сам­б­ли­те. Ан­сам­бъ­ла ни ДМВ в със­тав: Ка­ли­на Хрис­то­ва, Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва, Си­я­на Кръс­те­ва, Ели­нор Ата­на­со­ва и Ка­ме­лия Ба­ба­джа­но­ва се кла­си­ра­ха на 9-то мяс­то. Ан­сам­бъ­ла „Же­ни“ в със­тав: Иве­ли­на Въл­ко­ва, Ев­ге­ния Дим­че­ва, Крис­тин Же­ко­ва, Ра­ли­ца Ко­ю­ва и Габ­ри­е­ла Пет­ро­ва зае 6-то място.
От СК „Сил­вия“ съ­дии на тур­ни­ра бя­ха Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва и Иве­ли­на Въл­ко­ва. Стар­ши тре­ньор – Сил­вия Димитрова.
Бла­го­да­рим на организаторите!