На 29 и 30 ап­рил 2017 г. във Ве­ли­ко Тър­но­во се про­ве­де XVII меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Огър­ли­ца­та на Де­сис­ла­ва“, приз „Ан­ге­ли­на Ива­но­ва“ и VI ре­пуб­ли­кан­с­ки тур­нир за ку­па „Тър­нов­г­рад“ с лю­без­но­то до­ма­кин­с­т­во на СКХГ „Етър-Елит“.
От­бо­рът на СКХГ „Сил­вия“ – Вар­на се пред­ста­ви с три гим­нас­тич­ки в ин­ди­ви­ду­ал­на­та програ­ма на ре­пуб­ли­кан­с­кия тур­нир – Ка­ли­на Хрис­то­ва при де­вой­ки млад­ша въз­раст, Ка­ли­на Йор­да­но­ва – де­ца до 10 г. и Ра­ли­ца Йор­да­но­ва – де­ца, ро­де­ни 2010 г. и по-мал­ки. Тре­ньор Сил­вия Ди­мит­ро­ва и съ­дия Ли­ля­на Димитрова.
В над­пре­ва­ра­та при ДМВ, ро­де­ни 2006 г. и учас­т­ва­щи с два уре­да по из­бор, Ка­ли­на Хрис­то­ва се кла­си­ра на пър­во мяс­то на об­ръч и вто­ро мяс­то на въ­же. При де­ца­та, ро­де­ни 2008 г., Ка­ли­на Йор­да­но­ва зае тре­то мяс­то на без уред и пе­то мяс­то на въ­же. При най-мал­ки­те Ра­ли­ца Йор­да­но­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то на без уред.
Чес­ти­то на медалистите!
„Огър­ли­ца­та на Де­сис­ла­ва“ бе връ­че­на на на­ци­о­нал­на­та ни със­те­за­тел­ка Кат­рин Тасева.
За учас­т­ни­ци­те в тур­ни­ра бе ор­га­ни­зи­ра­но по­се­ще­ние на свет­лин­но­то шоу на Ца­ре­вец и дис­ко­те­ка. Бла­го­да­рим на ор­га­ни­за­то­ри­те за прекрас­ни­те ми­го­ве в за­ла­та и из­вън нея.Кат­рин Та­се­ва – топка