На 9-ти и 10-ти март 2019г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 23-ти­ят меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ру­ми и Ал­бе­на“ в па­мет на из­тък­на­ти­те вар­нен­с­ки гим­нас­тич­ки з.м.с. Ру­мя­на Сте­фа­но­ва и м.с. Ал­бе­на Пет­ро­ва. Ор­га­ни­за­тор на тур­ни­ра бе клуб „ЧАР ДКС“ , със съ­дейс­т­ви­е­то на БФХГ, Об­щи­на Вар­на и Дво­рец на кул­ту­ра­та и спорта.
СК „Сил­вия“ се пред­ста­ви с шест гим­нас­тич­ки в че­ти­ри въз­рас­то­ви гру­пи. При най-мал­ки­те – де­ца, ро­де­ни 2011г. Али­на Ге­на­ди­е­ва се кла­си­ра на 9-то мяс­то на без уред. Във въз­раст „ДМВ до 10 г.“ Ра­ли­ца Йор­да­но­ва ста­на тре­та в мно­го­боя, вто­ра на без уред и тре­та на уред по из­бор (въ­же). При ДМВ Ка­ли­на Йор­да­но­ва зае 5-то мяс­то в мно­го­боя, 3-то мяс­то на топ­ка, 4-то на лен­та и 5-то на бу­хал­ки. В съ­ща­та въз­раст Де­ни­ца Мин­че­ва се кла­си­ра на 6-то мяс­то на въ­же и постиг­на 8-ми ре­зул­тат на топ­ка. При ДСВ Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва се кла­си­ра 6-та в мно­го­боя, 4-та на въ­же, 5-та на топ­ка и 6-та на бу­хал­ки. Ка­ли­на Хрис­то­ва се кла­си­ра на 7-мо мяс­то на лента.
На тур­ни­ра бя­ха по­ка­не­ни Ан­сам­б­ли­те на Бъл­га­рия же­ни и де­вой­ки, ко­и­то пред­ста­ви­ха пред пуб­ли­ка­та сво­и­те съчетания.
Офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на клу­ба на тур­ни­ра бе Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва, съ­дия – Иве­ли­на Вълкова.
Бла­го­да­рим на организаторите!
Ан­сам­бъл Бъл­га­рия 5 топки


Ан­сам­бъл Бъл­га­рия об­ръ­чи и бухалки