От 22-ри до 24-ти фев­ру­а­ри 2019г. в Ста­ра За­го­ра се про­ве­де IX Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за ку­па „Бе­рое“, ор­га­ни­зи­ран от СКХГ „Бе­рое“ с под­кре­па­та на Об­щи­на Ста­ра За­го­ра и БФХГ. На тур­ни­ра бе чес­т­ван 25-го­диш­ния юби­лей на клуба.
В пър­вия със­те­за­те­лен ден, в кат.А на ДСВ, СК „Сил­вия“ бе пред­ста­вен от Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то се кла­си­ра на ос­мо мяс­то в мно­го­боя, чет­вър­то на лен­та и шес­то на бу­хал­ки. В кат. Б на съ­ща­та въз­раст Ка­ли­на Хрис­то­ва ста­на вто­ра в мно­го­боя, вто­ра на бу­хал­ки и чет­вър­та на въ­же. В кат. Б лайт Ан­на-Ма­рия Цон­че­ва зае чет­вър­то мяс­то на топ­ка. Ка­ме­лия Ба­ба­джа­но­ва постиг­на шес­ти ре­зул­тат, съ­що на съ­че­та­ние с топка.
Със­те­за­ни­е­то про­дъл­жи с из­пъл­не­ния на ан­сам­б­ли – де­ца. Ан­сам­бъ­ла ни ДМВ до 10г. в със­тав: Ни­кол Ма­ри­но­ва, Си­я­на Пет­ко­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва, Свет­ла Ва­ле­ва и Алек­сан­д­ра Ива­но­ва за­еха шес­то мяс­то в кат.Б на съ­че­та­ние с топки.
Най-мал­ка­та ни със­те­за­тел­ка – Али­на Ге­на­ди­е­ва из­во­ю­ва брон­зов ме­дал при де­ца, ро­де­ни 2011г. кат.Б лайт. При ДМВ до 10г. кат.Б, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва се кла­си­ра вто­ра в мно­го­боя, пър­ва на без уред и пе­та на въ­же. В съ­ща­та въз­раст, в кат.Б лайт Свет­ла Ва­ле­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал със съ­че­та­ние без уред.
Вто­ри­ят със­те­за­те­лен ден за­поч­на с над­пре­ва­ра­та при ДМВ. В кат.А Де­ни­ца Мин­че­ва зае ос­мо мяс­то в мно­го­боя и тре­то на топ­ка. В кат.Б Ка­ли­на Йор­да­но­ва се кла­си­ра на пе­то мяс­то в мно­го­боя, пър­во на уред по из­бор (топ­ка) и сед­мо на бу­хал­ки. От­ли­чен де­бют напра­ви­ха Ире­на Или­е­ва и Вик­то­рия Сто­я­но­ва, кла­си­ра­ли се съ­от­вет­но на пър­во и шес­то мяс­то в кат.Б лайт на съ­ща­та въз­раст със съ­че­та­ния с въже.
Офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва, съ­дия – Иве­ли­на Въл­ко­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва с по­мощ­ник Ев­ге­ния Димчева.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки участнички!

Сним­ки: Ди­мит­ра Лефтерова