От­лич­но се пред­ста­ви СК „Сил­вия“ на за­вър­ши­ло­то Дър­жав­но Пър­вен­с­т­во кат. „А“ за Де­вой­ки млад­ша въз­раст и Де­вой­ки млад­ша въз­раст до 10г., ко­е­то се про­ве­де от 20 до 24 юни 2018г. в Спор­т­ния Ком­п­лекс на СОК „Кам­чия“. Ор­га­ни­за­то­ри на тур­ни­ра бя­ха КХГ „Гра­ция Ме­бел Стил“ и БФХГ.
Във въз­раст ДМВ, при из­клю­чи­тел­но теж­ка програ­ма, Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва из­во­ю­ва сре­бъ­рен ме­дал в мно­го­боя. Тя един­с­т­ве­на от всич­ки учас­т­нич­ки се кла­си­ра и на че­ти­ри­те фи­на­ла на от­дел­ни­те уре­ди, ка­то спе­че­ли ме­да­ли на все­ки един от тях: брон­зов на въ­же, сре­бъ­рен на об­ръч, брон­зов на топ­ка и зла­тен на лен­та! Позд­рав­ле­ния за Александра!
Мно­го доб­ре се пред­ста­ви и Ка­ли­на Хрис­то­ва в съ­ща­та въз­рас­то­ва гру­па. Тя зае 9-то мяс­то в мно­го­боя и се кла­си­ра на фи­нал на лен­та с пър­ви ре­зул­тат от ква­ли­фи­ка­ци­и­те. Не­ле­па греш­ка на фи­на­ла и от­ре­ди сед­мо мяс­то на лента.
Във въз­раст ДМВ до 10г. от­бо­рът на СК „Сил­вия“ в със­тав Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Де­ни­ца Мин­че­ва се кла­си­ра на сед­мо мяс­то. В ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра Ка­ли­на се кла­си­ра на 14-то мяс­то в мно­го­боя и 8-мо на без уред. Де­ни­ца зае 19-то в мно­го­боя. Де­ца­та в та­зи въз­рас­то­ва гру­па иг­ра­ха съ­че­та­ния без уред, въ­же и за пър­ви път от та­зи го­ди­на обръч.
Със­те­за­ни­е­то бе от­кри­то с над­пре­ва­ра­та при ан­сам­б­ли­те ДМВ до 10г.. Де­ца­та иг­ра­ха съ­че­та­ния с топ­ки. В де­бют­но­то си със­те­за­ние ан­сам­бъ­лът ни в със­тав: Де­ни­ца Мин­че­ва, Ире­на Или­е­ва, Ка­ли­на Йор­да­но­ва, Ни­кол Ма­ри­но­ва и Си­мо­на Бо­те­ва, въп­ре­ки не­у­ве­ре­но­то на­ча­ло, успя да се мо­би­ли­зи­ра за вто­ро­то из­пъл­не­ние и за­вър­ши на 18-то мяс­то в мно­го­боя при мно­го сил­на конкуренция.Не­пос­ред­с­тве­но пре­ди Дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во, в съ­ща­та за­ла се про­ве­де IV МТ „Мор­с­ки звез­ди и Приз Мег­ле­на Ми­хай­ло­ва“, в кой­то взе­ха учас­тие всич­ки гим­нас­тич­ки от СК „Сил­вия“ на ко­и­то им пред­сто­е­ше ДП, а съ­що Си­я­на Кръс­те­ва при ДСВ, Ка­ме­лия Ба­ба­джа­но­ва и Ан­на-Ма­рия Цон­че­ва при ДМВ, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва – де­ца, ро­де­ни 2010г., как­то и ан­сам­бъ­ла ни Ма­сов спорт. Всич­ки се пред­ста­ви­ха мно­го доб­ре и спе­че­ли­ха при­зо­ви места.

СК Силвия

На ДП от СК „Сил­вия“ съ­дии бя­ха Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва и Иве­ли­на Въл­ко­ва. Офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел – Сил­вия Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за всич­ки участници!