На 26-ти и 27-ми май 2018г. в Спор­тен ком­п­лекс „Ду­нав“ – гр. Ру­се се про­ве­де VI Меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка за де­ца „Ду­нав­с­ки звез­дич­ки“ и Зо­но­во пър­вен­с­т­во „Ма­сов спорт“ – зо­на Се­вер. Ор­га­ни­за­тор и до­ма­кин на тур­ни­ри­те бе СК „Ак­ро“ – Ру­се със съ­дейс­т­ви­е­то на БФХГ.
В меж­ду­на­род­ния тур­нир взе­ха учас­тие над 80 гим­нас­тич­ки във въз­раст до 10г. от Бъл­га­рия и Ру­мъ­ния, ко­и­то се със­те­за­ва­ха в че­ти­ри въз­рас­то­ви гру­пи в две ка­те­го­рии. СК „Сил­вия“ учас­т­ва с по две гим­нас­тич­ки в две въз­рас­то­ви гру­пи: Де­ца, ро­де­ни 2010г. и Де­ца, ро­де­ни 2008г. Ем­ма Зла­те­ва спе­че­ли зла­тен ме­дал в кат. „Б“ при де­ца, ро­де­ни 2010г. В съ­ща­та въз­раст, в кат. „А“ Ра­ли­ца Йор­да­но­ва зае 4-то мяс­то в мно­го­боя със съ­че­та­ния без уред и въ­же. При де­ца, ро­де­ни 2008г. в кат. „Б“ злат­ния ме­дал в мно­го­боя от­но­во бе за гим­нас­тич­ка на СК „Сил­вия“ – спе­че­ли го Де­ни­ца Мин­че­ва със съ­че­та­ния без уред и въ­же. В кат. „А“ Ка­ли­на Йор­да­но­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то със съ­че­та­ния без уред, въ­же и обръч.


На след­ва­щия ден се про­ве­де Гим­нас­т­ра­да – Зо­на Се­вер. СК „Сил­вия“ се пред­ста­ви с две ком­по­зи­ции. От­бо­рът на „Чер­ве­ни­те пан­дел­ки“ в със­тав: Алек­сан­д­ра Ива­но­ва, Ва­не­са Тон­ко­ва, Габ­ри­е­ла Фи­ти­е­ва, Елиф Неж­дет, Ем­ма Зла­те­ва, Мая Ма­ри­но­ва, Па­у­ла Ни­ко­ва, Ра­ли­на-Виа Го­ра­но­ва, Ра­ли­ца Йор­да­но­ва, Рая Ро­се­но­ва, Свет­ла Въ­ле­ва, Си­я­на Пет­ро­ва, Со­фия Ян­д­ро­но­ва, Те­о­до­ра Съ­бе­ва спе­че­ли­ха 1-во мяс­то в I-ва въз­рас­то­ва гру­па (до 7г.), ка­те­го­рия „Гим­нас­ти­ка с танц“, сред­на гру­па, с „Танц на чер­ве­ни­те панделки“.

СК Силвия

Чер­ве­ни­те пан­дел­ки, Ру­се 2018г.


Във II-ра въз­рас­то­ва гру­па (7-10г.), в ка­те­го­рия „Гим­нас­ти­ка с уред“ – сред­на гру­па, сре­бър­ни ме­да­ли спе­че­ли­ха гим­нас­тич­ки­те от шко­ла „Ро­ди­на“ – гр. Су­во­ро­во с ръ­ко­во­ди­тел На­деж­да Ко­ле­ва-Гро­си, със­те­за­ва­щи се за СК „Сил­вия“. Алев Ну­ри­е­ва, Ви­ви­ан Сто­я­но­ва, Габ­ри­е­ла Плуг­чи­е­ва, Жу­ли­е­та Ге­ор­ги­е­ва, Йо­ан­на Ма­ри­но­ва, Мо­ни­ка Ива­но­ва, Ни­ко­ле­та Сто­я­но­ва, Си­я­на Стой­че­ва, Та­ра Гро­си, Те­ди Ан­ге­ло­ва, Фе­лин Ах­ме­до­ва и Юмю­гюл Хю­се­и­но­ва пред­ста­ви­ха пред пуб­ли­ка и съ­дии ком­по­зи­ци­я­та „В цар­с­т­во­то на Ба­ба Яга“.

СК Силвия

Шко­ла „Ро­ди­на“, В цар­с­т­во­то на Ба­ба Яга

Съ­дия на тур­ни­ри­те за СК „Сил­вия“ бе Иве­ли­на Въл­ко­ва. Тре­ньо­ри – Сил­вия Ди­мит­ро­ва и На­деж­да Ко­ле­ва-Гро­си. Позд­рав­ле­ния за от­лич­но­то представяне!