На 24-ти и 25 март 2018г. в Дво­ре­ца на кул­ту­ра­та и спор­та във Вар­на се про­ве­де 22-ри­ят меж­ду­на­ро­ден тур­нир по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка „Ру­ми и Ал­бе­на“ в па­мет на вар­нен­с­ки­те гим­нас­тич­ки з.м.с. Ру­мя­на Сте­фа­но­ва и м.с. Ал­бе­на Пет­ро­ва. Ор­га­ни­за­тор на тур­ни­ра бе клуб „ЧАР ДКС“ , със съ­дейс­т­ви­е­то на БФХГ, Об­щи­на Вар­на и Дво­рец на кул­ту­ра­та и спор­та. В над­пре­ва­ра­та взе­ха учас­тие над 160 гим­нас­тич­ки от 13 бъл­гар­с­ки и 16 чуж­дес­т­ран­ни клу­ба, със­те­за­ва­щи се във всич­ки въз­рас­то­ви групи.
При най-мал­ки­те – де­ца, ро­де­ни 2010г. и по-мал­ки, за СК „Сил­вия“ се със­те­за­ва­ха Ра­ли­ца Йор­да­но­ва и Ем­ма Зла­те­ва, ко­и­то за­еха съ­от­вет­но 2-ро и 6-то мяс­то в об­що­то класиране.
Във въз­раст „ДМВ до 10 г.“ от „Сил­вия“ в над­пре­ва­ра­та взе­ха учас­тие Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Де­ни­ца Мин­че­ва. Ка­ли­на спе­че­ли пъ­лен ком­п­лект ме­да­ли – зла­тен на съ­че­та­ние без уред, брон­зов на уред по из­бор (въ­же) и сре­бъ­рен в мно­го­боя. Успеш­но се пред­ста­ви и Де­ни­ца със съ­че­та­ние без уред и обръч.
При ДМВ Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва се кла­си­ра на 2-ро мяс­то на об­ръч и 7-мо в мно­го­боя. Ка­ли­на Хрис­то­ва зае 3-то мяс­то на лен­та и 8-мо на топ­ка. Ка­ли­на и Алек­сан­д­ра за­рад­ва­ха пуб­ли­ка­та и с де­мон­с­т­ра­тив­но из­пъл­не­ние на мо­де­рен танц.
Офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на клу­ба на тур­ни­ра бе Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва, съ­дия – Иве­ли­на Вълкова.
Бла­го­да­рим на организаторите!
Бла­го­дар­нос­ти на STUDIO X за пре­дос­та­ве­ни­те снимки.Ка­ли­на и Алек­сан­д­ра – Мо­де­рен танц