От 23-ти до 26-ти но­ем­в­ри 2017г. във Ве­ли­ко Тър­но­во се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во по ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка кат. „Б“ – ин­ди­ви­ду­ал­но и от­бор­но, в ко­е­то взе­ха учас­тие над 330 гим­нас­тич­ки от 42 бъл­гар­с­ки клу­ба. Ор­га­ни­за­то­ри на пър­вен­с­т­во­то бя­ха БФХГ и СКХГ „Етър-Елит“.
Спор­тен клуб „Сил­вия“ учас­т­ва с по един от­бор във всич­ки въз­рас­то­ви гру­пи. В пър­вия със­те­за­те­лен ден от­бо­рът ни „Же­ни“ в със­тав Ев­ге­ния Дим­че­ва и Крис­тин Же­ко­ва се кла­си­ра на вто­ро мяс­то. В ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра Ев­ге­ния зае 8-мо мяс­то в мно­го­боя и 7-мо мяс­то на об­ръч. Крис­тин се кла­си­ра на 12-то мяс­то в многобоя.
Сре­бъ­рен ме­дал от­бор­но из­во­ю­ва­ха и Ка­ли­на Йор­да­но­ва и Де­ни­ца Мин­че­ва, със­те­за­ва­ли се с над 100 де­ца във въз­раст „ДМВ до 10г“. В ин­ди­ви­ду­ал­на­та над­пре­ва­ра Ка­ли­на спе­че­ли злат­ни ме­да­ли в мно­го­боя и без уред. Тън­кос­ти в рег­ла­мен­та и от­ре­ди­ха 2-ро мяс­то на въ­же. Де­ни­ца зае 14-то мяс­то в многобоя.
Ели­нор Ата­на­со­ва и Си­я­на Кръс­те­ва за­еха 22-ро мяс­то от­бор­но при ДМВ. При ДСВ Или­я­на Ди­че­ва и Ива Ду­че­ва се кла­си­ра­ха на 24-то място.
Офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел на клу­ба бе Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва, стар­ши тре­ньор – Сил­вия Ди­мит­ро­ва, съ­дия – Иве­ли­на Вълкова.