От 12-ти до 15-ти ап­рил 2018г. в град Па­на­гю­ри­ще се про­ве­де дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во от ка­те­го­рия „А” за де­вой­ки млад­ша въз­раст „Зла­тен об­ръч“, в кой­то взе­ха учас­тие 77 гим­нас­тич­ки от 27 клу­ба от стра­на­та. Ор­га­ни­за­то­ри на тур­ни­ра бя­ха СКХГ „Ди­ля­на При­ма“ – Па­зар­джик, КХГ „Ме­ри Денс“ – Па­на­гю­ри­ще и БФХГ.
От СК „Сил­вия“ в тур­ни­ра взе­ха учас­тие Ка­ли­на Хрис­то­ва и Алек­сан­д­ра Ге­ор­ги­е­ва. При из­клю­чи­тел­но сил­на кон­ку­рен­ция на­ши­те гим­нас­тич­ки по­ка­за­ха мно­го сил­на иг­ра и ста­бил­на пси­хи­ка, ка­то не до­пус­на­ха се­ри­оз­ни греш­ки и при 10-те си изиг­ра­ва­ния. И две­те ни гим­нас­тич­ки се кла­си­ра­ха на фи­нал на лен­та – уре­дът, вклю­чен за пър­ва го­ди­на в програ­ма­та на ДМВ. Ка­ли­на бе ре­зер­ва на фи­на­ли­те на топка.
В мно­го­боя Ка­ли­на за­вър­ши на 16-то мяс­то, Алек­сан­д­ра – на 20-то. На фи­на­ли­те на лен­та Ка­ли­на зае пе­то мяс­то, а Алек­сан­д­ра – седмо.
Съ­дия на тур­ни­ра от СК „Сил­вия“ бе м.с. Ли­ля­на Ди­мит­ро­ва, офи­ци­а­лен пред­ста­ви­тел и тре­ньор – м.с. Сил­вия Димитрова.
Позд­рав­ле­ния за от­лич­но­то представяне!