Славина Иванова

Сла­ви­на е ро­де­на през 1986 г. С ху­до­жес­т­ве­на гим­нас­ти­ка се за­ни­ма­ва от 6-го­диш­на въз­раст. Със­те­за­тел на СКХГ „Сил­вия“ от съз­да­ва­не­то на клу­ба през 2001 г. Пе­че­ли пър­вия зла­тен ме­дал за клу­ба в мно­го­боя при же­ни-ка­дет­ки на Дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во в Со­фия през 2002 г. През 2003 г. пе­че­ли брон­зов ме­дал на Дър­жав­но­то пър­вен­с­т­во в Ста­ра Загора.

СК Силвия

1-во мяс­то ДП мно­го­бой, Со­фия 2002 г.

СК Силвия

Сла­ви­на с тре­ньо­ра Сил­вия Димитрова

СК Силвия

3-то мяс­то ДП мно­го­бой, Ста­ра За­го­ра 2003 г.